Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Fundacja Wiara i Tęcza informuje, iż:

  1. Administratorem Pana_i danych osobowych jest Fundacja Wiara i Tęcza z siedzibą przy al. Lecha Kaczyńskiego 17 m 4, 00-632 Warszawa, (KRS 0000744541, NIP 7010841590, REGON 38101128000000); e-mail: fundacja@wiaraitecza.pl
  2. Pani_a dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z celami Fundacji, których szczegółowy opis znajduje się w Statucie Fundacji dostępnym na stronie internetowej Fundacji: www.wiaraitecza.pl
  3. Pani_a dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy będą tego wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, wyrokiem sądu itp.
  4. Pani_a dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy. W szczególności:
  5. jeśli Fundacja Wiara i Tęcza przetwarza Pan_i dane, to ma Pan_i następujące prawa:
  6. podanie przez Pana_ią danych osobowych było dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, w każdej chwili może Pan_i zażądać ich usunięcia bez podania przyczyn. W przypadku przetwarzania danych osobowych na cele rekrutacji wolontariuszy Fundacji brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością włączenia w proces rekrutacji.
  7. Pani_a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  8. Nie dokonujemy automatycznych zapisów do naszej bazy wysyłkowej, nie stosujemy profilowania. Dane osobowe subskrybentów co do zasady nie są udostępniane odbiorcom danych.
  9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner